Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin Mieszkańców w Domu Pomocy
Społecznej ,,Syrena”
 

1. Mieszkańcy mogą przyjmować osoby odwiedzające (krewnych i znajomych)
w każdy dzień tygodnia w godzinach od 09:00 do 20:00.
2. Z uwagi na realizowane zajęcia terapeutyczne dla Mieszkańców, preferowane
godziny odwiedzin to 13:30 – 17:00.
3. Osoby odwiedzające zgłaszają swój pobyt w Recepcji Domu, podając swoje
dane personalne, wskazując kogo odwiedzają. Pracownik Recepcji dokonuje
rejestracji osoby odwiedzającej.
4. Odwiedziny odbywające się w sobotę i niedzielę oraz święta należy zgłosić
do pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00,
telefon do kontaktu 22 632-32-41 wew. 309.
5. Mieszkaniec ma prawo wskazać osoby, których odwiedzin sobie nie życzy.
6. Odwiedziny mogą odbywać się w pokoju mieszkalnym lub w razie sprzyjających
warunków atmosferycznych można wyjść na teren ogrodu.
7. Podczas odwiedzin należy zachowywać się w sposób kulturalny, umożliwić
Mieszkańcowi udział w zajęciach oraz wykonywanie czynności służbowych
przez personel Domu.
8. Osoby odwiedzające Dom, będące pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających nie mają prawa wstępu na teren Domu.
9. Obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu na teren Domu.
10.Obowiązuje zakaz palenia papierosów w pokojach Mieszkańców. Palenie
dozwolone jest w Palarni, która znajduje się na III piętrze.
11.Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu są możliwe za zgodą
Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.

Dyrektor DPS „Syrena”
Małgorzata Słomian
Warszawa, 31.05.2022r.