Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Cyfrowej
Strony Internetowej DPS „Syrena” w Warszawie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego znajduje się w poniższym linku:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wstęp do Deklaracji

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dpssyrena.pl.

Na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w Warszawie nie występują filmy.
Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

 • Data publikacji :
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Dom Pomocy Społecznej „ Syrena” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.dpssyrena.pl/ 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Konrad Łaziuk, konrad.laziuk@warszawa.pl 22 632-32-41.

Procedura

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej Domu Pomocy Społecznej „Syrena”

Strony Domu Pomocy Społecznej „Syrena” posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (ciemnozielone tło, białe litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • zmiana konstrastu
 • tłumacz języka migowego (obecnie usługa niedostępna po stronie usługodawcy)

ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU

ASPEKT TECHNICZNY

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych treści
 • Listy – prawidłowo użyte w całym systemie
 • Fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących w celu powiększania
  i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy (ctrl+) i (ctrl-)
 • Zgodność ze standardami – usunęliśmy wszystkie błędy składniowe HTML.
 • skip link do treście głównej

ASPEKT INFORMACYJNY

Strona internetowa zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Pracownik odpowiedzialny publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i dba o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Informacje szczegółowe:

 • Zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność – pracownik odpowiedzialny stara się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Aplikacje mobilne – brak

Aspekt architektoniczny

Dom Pomocy Społecznej „Syrena” znajduje się w Warszawie w dzielnicy Wola,
przy ul. Syreny 26. Budynek posiada główne wejście od ulicy Syreny 26 przy którym znajduje się rampa z nawierzchnią antypoślizgową i poręczą, przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Druga rampa została wykonana przy wyjściu ewakuacyjnym od strony ogrodu i dostępna jest z korytarza przy pomieszczeniu jadalni. Obszar recepcyjny umiejscowiony w obszernym holu wyposażonym w miejsca spoczynkowe i przestrzeń dla wózków inwalidzkich. Na poszczególne kondygnacje prowadzą dwie klatki schodowe z dodatkowym oświetleniem i podwójnymi poręczami, oraz dwie windy osobowe. Korytarze wewnątrz budynku przystosowane do przemieszczania
się osób niepełnosprawnych wyposażone są dodatkowo w podświetlone poręcze. Pomieszczenia sanitarne i łazienki oraz pomieszczenia użytkowe są oznaczone odpowiednimi piktogramami.
Na każdej kondygnacji zamontowane są monitory TV z wyświetlanymi na bieżąco informacjami
i ogłoszeniami dla mieszkańców. Mieszkańcy są wyposażeni w indywidualny system przyzywowy w formie opasek naręcznych z przyciskiem alarmowym i lokalizatorem, z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii komunikacji, umożliwiających również dostęp do pokoi. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne i administracyjne są wyposażone w systemem kontroli dostępu. Przed budynkiem usytuowano parking dla osób niepełnosprawnych – 3 miejsca parkingowe.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa
https://www.dpssyrena.pl/   spełnia wymagania w 100%.

Aktualizacja 21.03.2022 Aplikacje zmodernizowano. Oprogramowanie WAVE nie wykazuje błędów i błędów kontrastu.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: