Status prawny

Typ domu:

Dom Pomocy Społecznej „Syrena” jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku

Nasz Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Syreny 26 działa na podstawie: art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz.U. 2012, poz. 964) oraz statutu nadanego uchwałą Nr LVIII/1777/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r., która została zmieniona uchwałą nr LXXXIX/2275/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r., w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej prowadzonym przez m.st. Warszawę, regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej, innych przepisów mających zastosowanie w działalności Domu Pomocy Społecznej.