Cel i misja domu

Cel domu:

 1. Celem Domu Pomocy Społecznej „Syrena” jest zapewnienie Mieszkańcom niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, na poziomie obowiązującego standardu określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r., w sprawie Domów Pomocy Społecznej.

 2. Określa się główne cele DPS:

1) Zapewnienie ciągłości świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, dla Mieszkańców DPS realizowane przez:

   • racjonalne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na pomoc społeczną osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku, wymagającym pomocy osób drugich w formie instytucjonalnej;

   • realizację usług opiekuńczo-wspomagających oferowaną osobom starszym, zamieszkałym w DPS, w tym otwarcie się na potrzeby społeczne Mieszkańców, łączność ze środowiskiem i rzeczywistą integrację z nim;

   • funkcjonowanie DPS przez angażowanie pracowników w proces planowania i realizacji zadań – zwiększenie ich odpowiedzialności
     za efekty podejmowanych działań;

   • realizację przez DPS funkcji zastępczej domu rodzinnego dla Mieszkańców, zapewniając im jednocześnie możliwie najpełniejszą opiekę, aktywizację i rehabilitację;

   • pełne respektowanie przez DPS podstawowych wartości ludzkich: godności, niezależności, intymności, rozwoju, bezpieczeństwa
     i rzeczywistej integracji ze środowiskiem.

2) Utrzymanie odpowiedniej infrastruktury technicznej dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług, o których mowa w ust. 1,

3) Zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy, w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług, o których mowa w ust. 1.

 1. Wymienione powyżej cele główne DPS osiągane są przez realizowanie szczegółowych zadań, w zakresie:

1) Prowadzenia DPS przez:

   • utrzymania budynku i zapewnienia wyżywienia Mieszkańcom DPS,

   • kontynuację prowadzenia placówki i realizacji wszystkich statutowych zadań DPS.

2) Realizacji usług opiekuńczo-wspomagających przez:

   • wnikliwą analizę potrzeb mieszkańców oraz ich diagnozę, usamodzielnianie Mieszkańców DPS we wszystkich sferach ich funkcjonowania na miarę możliwości psychofizycznych,

   • aktywizowanie Mieszkańców DPS przez proponowanie, motywowanie
     i wspieranie różnych form aktywności, zainteresowań, funkcji i zajęć podejmowanych przez Mieszkańców,

   • ochrona godności, praw Mieszkańców oraz ich dóbr osobistych,

   • współdziałanie w procesie adaptacji Mieszkańców do życia w nowym środowisku,

   • zaspokajanie potrzeb Mieszkańców, ich samorealizacji oraz zapewnienie im wielopłaszczyznowego rozwoju i niezależności, towarzyszenie, interwencja, pomoc w przeżywanych kryzysach, uczestniczenie i wspieranie w procesie leczenia i rehabilitacji Mieszkańców,

   • psychoedukacja, wzmacnianie postaw dbałości o własne zdrowie Mieszkańca oraz zapobieganie chorobom i ich nawrotom, współpraca
     z instytucjami działającymi w szerokiej sieci pomocy społecznej oraz innymi wspierającymi działalność placówki,

   • planowanie i zabezpieczanie badań, konsultacji, zabiegów lekarskich Mieszkańcom DPS oraz realizacja procesu leczenia i rehabilitacji,

   • podnoszenie jakości życia i poprawa funkcjonowania społecznego Mieszkańców,

   • tworzenie przyjaznej atmosfery wzajemnej akceptacji, zaufania, poczucia bezpieczeństwa oraz tworzenia tradycji DPS.

 1. Cele DPS podlegają corocznej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności lub potrzeby wprowadzenia nowych celów.

 2. Cele szczegółowe (okresowe) wyznaczane są przez Dyrektora DPS w formie pisemnej, w przyjętych okresach planowania:

1) W okresie rocznym;

2) W okresie 3-letnim dla zadań inwestycyjnych.

Misja domu:

 1. Misją DPS „Syrena” jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i w zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu.

 2. W DPS tworzone są zespoły opiekuńczo-terapeutyczne składające się z pracowników,
   do których m.in. należy opracowywanie oraz wspólna z  Mieszkańcem realizacja indywidualnych planów wsparcia.

 3. Organizacja i zasady działania DPS uwzględniają stopień fizycznej i psychicznej sprawności Mieszkańców.

 4. W DPS działa wybierana przez mieszkańców Rada Mieszkańców, której zadaniem jest współpraca z Dyrektorem i pracownikami DPS, w celu doskonalenia form zaspokajania potrzeb Mieszkańców oraz pogłębiania więzi społecznych w placówce.