RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

[Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe]
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Syrena” w Warszawie (01-150), przy ul. Syreny 26, wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. 97, o numerze NIP: 5271743520 oraz numerze REGON: 006377177 (dalej jako: „Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: Dom Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26, 01-150 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail: ADODPSSyrena@um.warszawa.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu: 22 632 32 41/42 wew. 333 .
3. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26, 01-150 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail: biuro@esb-legal.pl
 [Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

4. Pana/Pani dane osobowe gromadzone lub przekazane Administratorowi są przetwarzane w celu:

(a) udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na Pana/Pani wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym;
(b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (patrz pkt 4) (niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udzielenie odpowiedzi na Pana/Pani wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym).
 6. Nie będą wobec Pana/Pani podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

[Kategorie odbiorców danych]
7. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi zarządzania stroną internetową.
8. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
[Okres przechowywania danych osobowych]
10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 4) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
11. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
[Prawa]
12. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
13. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
14. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).
 15. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.