Projekt E-opieka

Projekt pn. “Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

logotypy

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 26 093 125,00 zł
Wkład własny: 5 218 625,00 zł
Wartość dofinansowania: 20 874 500,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działanie: 2.1 E-usługi
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2022
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 10 gmin:

 1. Grodzisk Mazowiecki,
 2. Jabłonna,
 3. Karczew,
 4. Legionowo,
 5. Marki,
 6. Pruszków,
 7. Raszyn,
 8. Wieliszew,
 9. Zielonka,
 10. Żyrardów

oraz Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL).

Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Usług Społecznych “Społeczna Warszawa” oraz 14 warszawskimi domami pomocy społecznej:

 1. Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257
 2. Domem Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3
 3. Domem Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26
 4. Domem Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10
 5. Domem Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48
 6. Domem Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6
 7. Domem Pomocy Społecznej “Pracownika Oświaty”, ul. Parkowa 7a
 8. Domem Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13
 9. Domem Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Sternicza 125
 10. Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Dickensa 25
 11. Domem Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b
 12. Domem Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3
 13. Domem Pomocy Społecznej „Na Bachusa”, ul. Bachusa 7
 14. Domem Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, ul. Przedwiośnie 1

 

Cel główny projektu: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

Grupa docelowa: osoby niesamodzielne z 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Główne działania w projekcie:

 1. Stworzenie centrum wsparcia 24/7 świadczącego teleusługi oraz teleopiekę

W ramach tego działania zostanie stworzone centrum wsparcia świadczące teleusługi oraz teleopiekę ze szczególnym uwzględnieniem e-usług, które będzie posiadało podstawowe informacje o wszystkich podopiecznych z obszaru Warszawy i gmin uczestniczących w projekcie. Na podstawie danych zgromadzonych przez centrum wsparcia będzie podejmowana decyzja o rodzaju pomocy (np. wezwanie pogotowia ratunkowego, powiadomienie pracownika socjalnego, członka rodziny o zdarzeniu lub niepokojących objawach, powiadomienie innych służb np. policji, straży pożarnej itp.), która zostanie udzielona.

  2. Zapewnienie urządzeń monitorujących i umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia

Kolejnym działaniem będzie zapewnienie urządzeń monitorujących i umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia: urządzenia typu smart, np. tablet, technologie ubieralne np. przycisk SOS, bransoletka/opaska. Dzięki zastosowanym narzędziom TIK możliwe będzie monitorowanie stanu zdrowia i parametrów życiowych osób korzystających z usług opiekuńczych. Dane będą przekazywane w czasie rzeczywistym do centrum wsparcia, gdzie zostanie podjęta decyzja o rodzaju pomocy. Służby świadczące usługi opiekuńcze zostaną wyposażone w przenośne zestawy urządzeń monitorujących podstawowe parametry życiowe podopiecznych (tzw. kiosk diagnostyczny), takich jak np.: pomiar i obserwacja oddechu, pomiar i obserwacja tętna, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar temperatury ciała. Sprzęt będzie używany do wstępnej diagnozy stanu zdrowia podopiecznego i w przypadku osób, które ze względu na swoje schorzenia i poziom percepcji nie będą mogły korzystać ze zdalnego monitorowania parametrów życiowych. Zostaną również zainstalowane czujniki bezpieczeństwa. Inicjują one alarmy przy przekroczeniu dopuszczalnych norm, pozwalając zapobiec zagrażającym zdrowiu i życiu sytuacjom, takimi jak wybuch gazu czy zaczadzenie. Instalacja tego typu czujników jest szczególnie istotna w przypadku grupy docelowej projektu E-Opieka, czyli osób starszych, której zdarza się zapomnieć o zakręceniu gazu czy np. wyłączeniu żelazka. Ponadto część osób objętych opieką środowiskową mieszka w mieszkaniach niewyposażonych w bezpieczne instalacje gazowe i elektryczne.

 

3. Wsparcie świadczonych usług oraz kontrola ich jakości

W ramach działania zostaną wykorzystane narzędzia TIK, które pozwolą na skuteczne monitorowanie usług świadczonych przez opiekunów i opiekunki w gminach biorących udział w projekcie, a dzięki temu na wystandaryzowanie i podniesienie jakości świadczonych usług poprzez zastosowanie narzędzi optymalizacji ich pracy oraz badania poziomu świadczonych usług. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej prowadzący wywiady środowiskowe zostaną wyposażeni w długopisy elektroniczne, co skróci ich czas związany z przygotowywaniem dokumentacji dot. świadczeń. Rozwiązania wykorzystujące narzędzia TIK pozwolą nie tylko sprawdzić, czy wizyta się odbyła, ale też czy została przeprowadzona o zaplanowanej porze, ile trwała i czy wszystkie czynności zostały wykonane. Możliwy będzie stały kontakt z pracownikiem, a dzięki specjalnej aplikacji, opiekunowie będą mieć stały dostęp do swojego harmonogramu – w razie ewentualnych zmian, mogą być o tym na bieżąco informowani. Rodziny beneficjentów usług będą mogli też być automatycznie powiadamiani o stanie realizacji usług. Dodatkową funkcjonalnością będzie możliwość oceny pracy opiekunki przez podopiecznego i potwierdzenie, że wszystkie usługi zostały wykonane we właściwy sposób lub zgłoszenie uwag.

 4. Zapewnienie relacji społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi TIK

Działanie będzie realizowane poprzez stworzenie aplikacji społecznościowej opartej na urządzeniach mobilnych oraz platformy cyfrowej powiązanej z centrum wsparcia. Platforma ma pomagać użytkownikom łączyć się z kręgami osób, które ufają sobie, a także z siecią opiekunów i innych profesjonalistów, którzy poprawiają jakość ich życia, bezpieczeństwo oraz pozwalają dłużej żyć niezależnie. Platforma łączy w sobie zarówno wzmocnienie więzi rodzinnych, przyjacielskich oraz sąsiedzkich wraz z możliwością kontaktu z profesjonalistami np. poprzez zadanie pytań na temat usług społecznych, czy też kwestii zdrowotnych. Wszyscy członkowie, którzy znajdą się w kole zaufania użytkownika mogą odpowiedzieć na potrzeby i zawiadomienia, a także komunikować się ze sobą dzięki czemu osoby korzystające z usług opiekuńczych będą czuły, że otrzymały odpowiednie wsparcie. Działania te zwiększą poczucie bezpieczeństwa i dobrostanu odbiorców usługi. Komponent będzie składał się z podstawowych elementów: sprzętu dostosowanego do potrzeb użytkownika (np. tablet) wraz połączeniem sieciowym, platformy wspierającej aplikację, która będzie zbierała dane o użytkowaniu. Oddziaływanie projektu nie ograniczy się jedynie do gmin partnerskich – osoby biorące udział w projekcie korzystające z aplikacji będą miały ułatwiony kontakt z osobami zamieszkałymi również poza obszarem gmin biorących udział w projekcie, szczególnie z rodziną i bliskimi zamieszkałymi w innych częściach kraju lub zagranicą.

 5. Wdrożenie systemu informatycznego w domach pomocy społecznej

W ramach działania zostanie przygotowany system informatyczny, który usprawni zarządzanie danymi gromadzonymi w domach pomocy społecznej, dzięki czemu zwiększy się efektywność oferowanych usług dla mieszkańców. System usprawni funkcjonowanie domów pomocy społecznej m.in. w zakresie: świadczenia usług działu socjalnego, świadczenia usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, tworzenia elektronicznych indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, generowaniu raportów i sprawozdań oraz przy tworzeniu harmonogramów pracy pracowników. Również w przypadku domów pomocy społecznej zastosowane będą narzędzia TIK monitorujące stan zdrowia i parametry życiowe mieszkańców. Podobnie jak przy usługach opiekuńczych również w domach pomocy społecznej planowane jest zastosowanie tzw. kiosku diagnostycznego, a także urządzeń ubieralnych, które na celu mają szybkie reagowanie na zdarzenia dzięki natychmiastowej łączności między mieszkańcami a pracownikami działów opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

 6. Działania promocyjne

W ramach projektu zostaną podjęte działania mające na celu promocję projektu wśród odbiorców projektu poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych i/lub publikacji. Zostanie przygotowana konferencja otwierająca i zamykająca dla interesariuszy projektu. W ramach działań promocyjnych planowane jest przygotowanie również identyfikacji wizualnej dla projektu, która będzie wspólna dla wszystkich rozwiązań cyfrowych, tak aby tworzyła spójny system e-usług.

 Realizacja wszystkich działań przyczyni się do stworzenia systemu wsparcia usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

 Więcej informacji na temat projektu udziela Małgorzata Nawrot m.nawrot@um.warszawa.pl.