Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli I Wydział Cywilny

Warszawa, dnia 22 maja 2023 r.

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli I Wydział Cywilnym informuje, że tutejszy Sąd
w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I Ns 278/21 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Miastu Stołecznemu Warszawa – Domowi Pomocy Społecznej „Syrena”
na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.707,16 zł (trzy tysiące siedemset siedem złotych 16/100) kwota na dzień 31.12.2020 r. wraz z odsetkami, tytułem spadku po zmarłym w dniu 30 maja 2018 r. w Warszawie Bogdanie Simie mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej „Syrena”, zastrzegając, że kwota ta może zostać wypłacona osobie, która uzyska stwierdzenie przez nią nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia po zmarłym Bogdanie Simie. Sąd wzywa do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu poprzez jego przepadek na rachunek Skarbu Państwa”.*

Ogłoszenie w formacie .docx