Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli I Wydział Cywilny

„Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli I Wydział Cywilny informuje, że tutejszy Sąd
w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I Ns 283/21 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Miastu Stołecznemu Warszawa – Domowi Pomocy Społecznej „Syrena”
na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1480,46 zł (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych 46/100) kwota na dzień 31.12.2020 r. wraz z odsetkami, tytułem spadku po zmarłym w dniu 06.06.2014 r. w Warszawie Józefie Pietrzaku mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej „Syrena”, zastrzegając , ze kwota ta może zostać wypłacona osobie, która uzyska stwierdzenie przez nią nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia po zmarłym Józefie Pietrzaku.
Sąd Wzywa do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu poprzez jego przepadek na rachunek Skarbu Państwa”.