Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, Inspektor ds. administracyjnych

Data dodaniaNazwa
16-05-20221. Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, Inspektor ds. administracyjnych.
02-06-20222. Informacje o wyniku konkursu
 

Dom Pomocy Społecznej „SYRENA” w Warszawie
ul. Syreny 26
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze


Stanowisko – Inspektor ds. administracyjnych
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższych stanowiskach będzie należało, między innymi:
1.   Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem składnicy akt (w tym dokumentów ścisłego zarachowania) zgodnie z instrukcją archiwizacyjną obowiązującą w Domu Pomocy Społecznej “SYRENA”.
2.   Wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją, likwidacją majątku  Domu Pomocy Społecznej “SYRENA” zgodnie z obowiązującymi  procedurami.
3.   Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, wynikających
ze specyfiki Domu Pomocy Społecznej „SYRENA”.
 
Warunki pracy:
Dopuszcza się zatrudnienie osób z orzeczoną niepełnosprawnością umożliwiającą wykonywanie niżej określonego zakresu zadań oraz komunikację werbalną z pracownikami
i mieszkańcami.
1.     Praca biurowa.
2.     Sposób wykonywania: praca siedząca.
3.     Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dobowego czasu pracy.
4.     Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne: budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie: wejście główne posiada podjazdy, ciągi komunikacyjne, drzwi wewnętrzne mają odpowiednią szerokość, windy nie są wyposażone w przyciski sterujące, umożliwiające odczyt w piśmie Braille᾿a , brak windy na wszystkich kondygnacjach budynku.
 
Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
Wykształcenie :
1.       Wyższe lub średnie.
2.       Staż 1 rok przy wykształceniu wyższym, 3 lata przy wykształceniu średnim.
 
Pożądane cechy osobowości:
1.     Komunikatywność, pracowitość, systematyczność, zaangażowanie, uczciwość, terminowość, dobra organizacja pracy, samodzielność.
 
Wymagania dodatkowe:
Umiejętności i kompetencje kluczowe:
1.     Interpersonalne, analityczne.
Umiejętność obsługi urządzeń i systemów pracy m. in.:
1.     Komputer, telefon, urządzenia biurowe: ksero, drukarki itp., systemy/programy
tj. Ms Word, Ms Excel, Ms Outlook.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1.     Prowadzi sprawy związane ze składnicą akt.tj.:                                   
1) organizowanie i realizację prac formalno-organizacyjnych w składnicy akt DPS;
2)   przyjmowanie dokumentacji do składnicy jej ewidencjonowanie, przechowywanie
oraz udostępnianie;
3)   inicjonowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
4)   sporządzanie sprawozdania z działalności archiwum i stanu dokumentacji  przechowywanej w składnicy za każdy rok;
5)   współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie postępowania z wszelką dokumentacją.
2.     Prowadzi sprawy i realizuje zadania związane z inwentaryzacją majątku, przez:                  
1)   opracowywanie rocznego planu inwentaryzacji i przygotowywanie dokumentacji dotyczących powołujące komisje;
2)   organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych składników majątku oraz składników bilansowych;
3)   przeprowadzanie, rozliczanie dokumentowanie inwentaryzacji składników majątku
oraz składników bilansowych.
3.     Prowadzi sprawy i realizuje zadania związane likwidacją majątku.
1)   opracowywanie rocznego planu likwidacji;
2)   organizowanie prac przygotowawczych do likwidacji;
3)   przeprowadzenie likwidacji oraz sporządzenie dokumentacji zgodnie z procedurą.        
4.   Realizuje działania organizacyjne dotyczące swojego stanowiska pracy i funkcjonowania składnicy akt.                              
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)   opis przebiegu pracy zawodowej;
2)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w przypadku zagranicznego dokumentu o wykształceniu kopię dokumentu nostryfikującego;
3)   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
i uprawnień zawodowych, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym powinny zostać dołączone tłumaczenia na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
4)   kopię świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w razie pozostawania w stosunku pracy,
w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym powinny zostać dołączone tłumaczenia na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
5)   pisemne oświadczenie dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego
lub oświadczenie posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej  lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6)    w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymagana
jest kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego wymienionego
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 64 poz. 539);
7)   pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  o nieposzlakowanej opinii;
8)   kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;
9)   pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji.
 
Dodatkowo kandydat może złożyć list motywacyjny.
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt. 2-4 oraz 6, 8, pod rygorem wykluczenia z konkursu. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS „SYRENA”, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi
1,08 %.
 
Osoby zainteresowane naborem prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów
w kopercie, ze wskazaniem imienia i nazwiska, w terminie  do dnia 31 maja 2022 r.
do godz. 12.00. Dokumenty można dostarczyć osobiście do pokoju Kancelarii
(pokój nr 37-parter) lub za pośrednictwem poczty na adres:
 
Dom Pomocy Społecznej „SYRENA” w Warszawie
01-150 Warszawa, ul. Syreny 26
z dopiskiem na kopercie: nr ref 3/2022
stanowisko: Inspektor ds. administracyjnych
 
Dokumenty nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną komisyjnie    zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 12.00