Dom Pomocy Społecznej „Syrena”


Status prawny

Wersja z: 2019-05-30 07:53:08 Modyfikowana przez: Maria Domeracka

Typ domu:

Dom Pomocy Społecznej „SYRENA” jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku

Nasz Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Syreny 26 działa na podstawie: art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012, poz. 964) oraz statutu nadanego uchwałą Nr LVIII/1777/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.,która została zmieniona uchwałą nr LXXXIX/2275/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r., w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej prowadzonym przez m.st. Warszawę, regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej, innych przepisów mających zastosowanie w działalności Domu Pomocy Społecznej.

Rodzaj domu i standard:

Dom Pomocy Społecznej „SYRENA” jest domem koedukacyjnym

Liczba miejsc: 145.

Liczba pokoi :115,

w tym:76 pokoi 1-osobowych, 37 pokoi 2-osobowych, izolatka oraz pokój monitorowany.

Dom  jest  przeznaczony  dla  osób  starszych i niepełnosprawnych,  dlatego  posiadamy  dwa  podjazdy  dla  wózków  inwalidzkich,  dwie  windy, na korytarzach i w łazienkach zamontowane są uchwyty, a w pokojach znajdują się przyciski przyzywowe, dzięki którym można w każdej chwili wezwać pomoc. Wielkość pokoi i liczba łazienek jest zgodna z obowiązującym standardem. Cały budynek wyposażony jest w rozbudowany system przeciwpożarowy, który gwarantuje bezpieczeństwo naszym Mieszkańcom.

Cel domu:

Celem Domu Pomocy Społecznej „SYRENA” jest zapewnienie Mieszkańcom niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, na poziomie obowiązującego standardu określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r., w sprawie domów pomocy społecznej.

Misja domu:

 1. Misją DPS „SYRENA” jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i w zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu.
 2. W DPS tworzone są zespoły opiekuńczo-terapeutyczne składające się z pracowników, do których m.in. należy opracowywanie oraz wspólna z mieszkańcem realizacja indywidualnych planów wsparcia.
 3. Organizacja i zasady działania DPS uwzględniają stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.
 4. W DPS działa wybierana przez mieszkańców Rada Mieszkańców, której zadaniem jest współpraca z Dyrektorem i pracownikami DPS, w celu doskonalenia form zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz pogłębiania więzi społecznych w placówce.
 5. Określa się główne cele DPS:
  1. Zapewnienie ciągłości świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, dla mieszkańców DPS realizowane przez:
   • racjonalne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na pomoc społeczną osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku, wymagającym pomocy osób drugich w formie instytucjonalnej;
   • realizację usług opiekuńczo-wspomagających oferowaną osobom starszym, zamieszkałym w DPS, w tym otwarcie się na potrzeby społeczne mieszkańców, łączność ze środowiskiem i rzeczywistą integrację z nim;
   • funkcjonowanie DPS przez angażowanie pracowników w proces planowania i realizacji zadań – zwiększenie ich odpowiedzialności
    za efekty podejmowanych działań;
   • realizację przez DPS funkcji zastępczej domu rodzinnego dla mieszkańców, zapewniając im jednocześnie możliwie najpełniejszą opiekę, aktywizację i rehabilitację;
   • pełne respektowanie przez DPS podstawowych wartości ludzkich: godności, niezależności, intymności, rozwoju, bezpieczeństwa
    i rzeczywistej integracji ze środowiskiem.
  2. Utrzymanie odpowiedniej infrastruktury technicznej dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług, o których mowa w ust. 1,
  3. Zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy, w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług, o których mowa w ust. 1.
 6. Wymienione powyżej cele główne DPS osiągane są przez realizowanie szczegółowych zadań, w zakresie:
  1. Prowadzenia DPS przez:
   • utrzymania budynku i zapewnienia wyżywienia mieszkańcom DPS,
   • kontynuację prowadzenia placówki i realizacji wszystkich statutowych zadań DPS.
  2. Realizacji usług opiekuńczo-wspomagających przez:
   • wnikliwą analizę potrzeb mieszkańców oraz ich diagnozę, usamodzielnianie mieszkańców DPS we wszystkich sferach ich funkcjonowania na miarę możliwości psychofizycznych,
   • aktywizowanie mieszkańców DPS przez proponowanie, motywowanie
    i wspieranie różnych form aktywności, zainteresowań, funkcji i zajęć podejmowanych przez mieszkańców,
   • ochrona godności, praw mieszkańców oraz ich dóbr osobistych,
   • współdziałanie w procesie adaptacji mieszkańców do życia w nowym środowisku,
   • zaspokajanie potrzeb mieszkańców, ich samorealizacji oraz zapewnienie im wielopłaszczyznowego rozwoju i niezależności, towarzyszenie, interwencja, pomoc w przeżywanych kryzysach, uczestniczenie i wspieranie w procesie leczenia i rehabilitacji mieszkańców,
   • psychoedukacja, wzmacnianie postaw dbałości o własne zdrowie mieszkańca oraz zapobieganie chorobom i ich nawrotom, współpraca
    z instytucjami działającymi w szerokiej sieci pomocy społecznej oraz innymi wspierającymi działalność placówki,
   • planowanie i zabezpieczanie badań, konsultacji, zabiegów lekarskich mieszkańcom DPS oraz realizacja procesu leczenia i rehabilitacji,
   • podnoszenie jakości życia i poprawa funkcjonowania społecznego mieszkańców,
   • tworzenie przyjaznej atmosfery wzajemnej akceptacji, zaufania, poczucia bezpieczeństwa oraz tworzenia tradycji DPS.
 7. Cele DPS podlegają corocznej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności lub potrzeby wprowadzenia nowych celów.
 8. Cele szczegółowe (okresowe) wyznaczane są przez Dyrektora DPS w formie pisemnej, w przyjętych okresach planowania:
  1. W okresie rocznym;
  2. W okresie 3-letnim dla zadań inwestycyjnych.

 

Rejestr zmian
Maria Domeracka Modyfikacja 2019-08-28 11:55:48 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2019-05-30 07:53:08
Maria Domeracka Modyfikacja 2015-09-04 10:38:03 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2015-08-31 11:59:02 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2015-01-22 11:40:58 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2015-01-22 11:38:49 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2015-01-22 10:42:44 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2015-01-22 10:23:36 Przejdź
studio studio Modyfikacja 2015-01-21 12:42:30 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2014-12-04 10:31:43 Przejdź
Maria Domeracka Utworzenie 2014-12-02 10:42:35 Przejdź
Pokaż więcej...