Dom Pomocy Społecznej „Syrena”


Informacje o domu

Wersja z: 2016-03-21 12:37:18 Modyfikowana przez: Maria Domeracka

Dom Pomocy Społecznej „Syrena” znajduje się w 6-piętrowym budynku, który jest przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Dom dysponuje dwoma podjazdami dla wózków inwalidzkich, dwiema windami, a na korytarzach i w łazienkach zamontowane są uchwyty. Na każdym piętrze znajduje się pokój dziennego pobytu, gdzie mieszkańcy mogą spędzać wolny czas oraz kuchenki i pomieszczenia pralnicze, z których mogą korzystać. Obok Domu znajduje się ogródek rekreacyjny o powierzchni 900 m kw. z altanką i alejkami spacerowymi, z którego mieszkańcy mogą korzystać przez cały rok.

Lokalizacja

Dom znajduje się w Dzielnicy Wola przy ul. Syreny 26, między ulicą Żytnią i Górczewską.

Dojazd komunikacją miejską – autobusami linii: 102, 103, 109, 136, 171, 190, 520.

SKIEROWANIE I UMIESZCZENIE OSOBY W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

ZASADY OGÓLNE

Do domów pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy usługowej, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i rodziny) w środowisku. Do domów pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się, złożonego do właściwego ośrodka pomocy społecznej, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Podstawą zamieszkania w domu pomocy społecznej jest decyzja o umieszczeniu, wskazująca konkretny Dom, w którym ma być umieszczona osoba wymagająca pomocy.

Decyzja o skierowaniu i umieszczeniu wydawana jest przez organ prowadzący dom pomocy społecznej. Na terenie m.st. Warszawy jest to Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Decyzje wydawane są po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.

DOKUMENTY WYMAGANE W SPRAWIE SKIEROWANIA DO DOMU:

 • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w Domu,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo-emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury
 • zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu oraz jej potrącanie przez właściwy organ rentowo-emerytalny,
 • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności
 • za pobyt w Domu lub umowa na partycypowanie w tej opłacie,
 • zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Postępowanie w sprawie skierowania do domów pomocy społecznej, a następnie umieszczenia osoby w Domu, wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownych decyzji.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa
sekretariat tel. (022) 599-71-20, fax.(022) 599-71-01, (022) 599-71-00.

Godziny pracy: pn. - pt. 8:00 - 16:00

SPOSÓB ROZPATRZENIA SPRAWY

Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. WCPR wydaje decyzję w sprawie skierowania lub odmowy skierowania do dps. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

W chwili wydania decyzji kierującej, umieszczającej i o odpłatności w/w dokumenty otrzymuje osoba zainteresowana oraz dom pomocy społecznej do którego została skierowana. Następnie decyzje są ewidencjonowane i osoba zostaje wciągnięta na listę osób oczekujących do przyjęcia.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Decyzja w sprawie opłaty za dom pomocy społecznej wydawana jest przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:

 1. Mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. Gmina, z terenu której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Mieszkaniec zobowiązany jest wykorzystać do opłaty za pobyt w placówce wszystkie możliwości, w tym zasoby własne (np. lokal własnościowy, zasoby finansowe).

Z osobami, zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, również przeprowadzane jest postępowanie administracyjne przez pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej prowadzącego postępowanie o skierowanie do dps. Osoby zobowiązane mogą ubiegać się o zwolnienie całkowite lub częściowe z opłaty za członka rodziny w domu pomocy społecznej wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku i dokumentów potwierdzających okoliczności zwolnienia. Decyzje indywidualnie w każdej sprawie rozpatruje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

KOSZTY ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO UTRZYMANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „SYRENA”

Rok Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS „Syrena” Zgodnie z zarządzeniem
2012 3.882,13 zł nr 2254/2012 Prezydenta m.st. W-wy z dnia 27 marca 2012r.
2013 3.954,76 zł nr 4038/2013 Prezydenta m.st. W-wy z dnia 20 marca 2013r.
2014 3.976,79 zł nr 5734/2014 Prezydenta m.st. W-wy z dnia 20 marca 2014r.
2015 3.815,56 zł  nr 258/2015 Prezydenta m.st. W-wy z dnia 06 marca 2015r.
2016 4.048,06 zł  nr 330/2016 Prezydenta m.st. W-wy z dnia 14 marca 2016r.  

 

Rejestr zmian
Maria Domeracka Modyfikacja 2019-08-14 15:48:10 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2019-04-18 10:47:32 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2019-04-18 10:47:06 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2018-03-30 10:54:06 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2017-03-24 09:45:57 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2017-03-24 09:39:26 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2017-03-24 09:39:12 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2017-03-24 09:37:58 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2017-03-24 09:35:24 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2016-03-21 12:37:18
Maria Domeracka Modyfikacja 2016-03-21 12:35:23 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2015-03-09 11:17:36 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2015-02-23 09:37:27 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2015-01-22 11:37:34 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2015-01-22 10:17:16 Przejdź
studio studio Modyfikacja 2015-01-21 12:26:05 Przejdź
studio studio Modyfikacja 2015-01-21 12:19:31 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2014-12-04 10:07:22 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2014-12-02 13:22:19 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2014-12-02 13:20:12 Przejdź
Maria Domeracka Modyfikacja 2014-12-02 12:49:24 Przejdź
Maria Domeracka Utworzenie 2014-12-02 10:42:35 Przejdź
Pokaż więcej...